Tag Archief van: risicomijdend gedrag

In hoeverre hangt het verschil in carrièrekansen tussen mannen en vrouwen samen met het verschil in risicomijdend gedrag tussen mannen en vrouwen?

 

De werkloosheid onder jonge hoogopgeleide mannen tussen 25 en 35 jaar is dubbel zo hoog als onder hoogopgeleide vrouwen.

Volgens onderzoekers kiezen mannen de verkeerde beroepen. En ze hadden vroeger beter hun huiswerk moeten doen.

In mijn vorig artikel heb ik daarover geschreven.

Maar wist je dat mannen over het algemeen meer carrièrekansen voor zichzelf creëren en benutten dan vrouwen?

Waarin zitten de verschillen en in hoeverre zijn die te verklaren op grond van sekseverschillen in risicomijdend gedrag?

 

Mannen creëren meer carrièrekansen voor zichzelf dan vrouwen

 

Vrouwen kiezen, gelet op carrièrekansen, vaak verkeerde studies

 

De ene studie biedt meer carrièrekansen dan de andere.

En ook rendeert de ene studie beter dan de andere. Zo blijkt bijvoorbeeld dat in de hogere inkomenscategorieën meer afgestudeerden in de economie voorkomen dan afgestudeerden in taal- en cultuurstudies.

 

Vrouwen kiezen traditioneel vooral voor de zorg en het onderwijs. En zij zijn oververtegenwoordigd in sociaal-culturele opleidingen.

Lees de Emancipatiemonitor er maar eens op na.

Vrouwen kiezen kennelijk weinig voor studies in de richting van natuur en techniek. Sinds 1990/’91 is dat aantal wel toegenomen, maar de laatste jaren juist weer minder snel gegroeid.

Wist je dat het aandeel vrouwen binnen natuur- en techniekstudies op Hbo-niveau maar 17% is? En binnen de universitaire opleidingen in techniek, industrie en bouwkunde ook maar 19%?

Binnen natuurwetenschappen en informatica is het aandeel vrouwen hoger. Volgens de Emancipatiemonitor 2012 was dat percentage 34%.

 

 

Vrouwen kiezen vrouwenberoepen

 

Vrouwen kiezen eerder dan mannen voor beroepen in de zorg, het onderwijs, communicatie en Human Resources Management (HRM).

Die vrouwenberoepen vragen over het algemeen minder opleiding. De verdiensten in traditionele vrouwenberoepen zijn dan ook lager. Dat geldt niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor mannen in vrouwenberoepen.

Vrouwenberoepen zijn daadwerkelijk minder waard op de arbeidsmarkt. Dat klinkt heftig, maar het is wel de conclusie van Nederlandse en buitenlandse onderzoeken.

 

 

Vrouwen hebben meer moeite met onderhandelen dan mannen

 

Wist je dat vrouwen minder dan mannen geneigd zijn om risico’s te nemen bij bijvoorbeeld salarisonderhandelingen?

En dat vrouwen al beginnen met een salarisachterstand op de arbeidsmarkt, omdat ze bij salarisonderhandelingen bij hun eerste baan lager inzetten? Lees meer daarover in Vrouw op de apenrots van Carolina Pruis.

Waarom zijn vrouwen minder onderhandelingsbereid over hun salaris dan mannen?

Dat heeft  alles te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen en een aversie tegen risico’s, aldus Carolina Pruis. Overigens hangen die twee ook met elkaar samen, maar daarover straks meer.

Voor jezelf onderhandelen is risico nemen.

Enerzijds het risico nemen dat je bod geweigerd wordt, anderzijds het risico dat je afgewezen wordt omwille van je salariseis.

Voor vrouwen komt daar kennelijk nog een extra factor bij. Meer dan mannen, willen vrouwen aardig gevonden worden en vooral niet overkomen als een bitch.

 

 

Vrouwen worden niet zo gauw manager

 

Als vrouwen al manager zijn, dan meestal in vrouwenberoepen.

De gezondheidszorg is de enige sector waarin er meer vrouwelijke dan mannelijke managers zijn (60%). Maar het aandeel vrouwelijke managers in de zorg blijft altijd nog achter bij het aandeel vrouwen dat er werkzaam is.

Alle sectoren overziend, is van de hogere en wetenschappelijke managers maar  29% vrouw. En dat aandeel is veel lager dan het aandeel vrouwen in de werkzame beroepsbevolking op hoger en wetenschappelijk niveau.

 

 

Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen

 

Driekwart van de werkende vrouwen heeft een deeltijdbaan en deeltijdwerk heeft een nadelig effect op je carrièrekansen.

Zo is een managementfunctie vaak niet mogelijk met werken in deeltijd.

Wie periodes in deeltijd heeft gewerkt blijkt ook later minder kans te hebben op een succesvolle overstap naar een voltijdbaan. Dit negatieve effect blijft zelfs na drie of vijf jaar nog bestaan.

Deeltijdwerk heeft ook een negatief effect op het salaris van Nederlandse vrouwen (niet voor dat van mannen). En iemand met een arbeidsverleden van deeltijdwerk heeft bovendien een grotere kans om in een baan terecht te komen  met een lager functieniveau.

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) deed er onderzoek naar en publiceerde in mei 2011 het rapport Depreciatie van menselijk kapitaal.

 

 

Vrouwen blijken meer risicomijdend te zijn dan mannen

 

Mannen kiezen eerder voor het uitvoeren van uitdagende taken dan vrouwen.

Dat was de conclusie van het promotieonderzoek (2005) van Irene de Pater, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

Het verschil in de keuze voor uitdagende taken wordt door De Pater verklaard door het verschil in risicomijdend gedrag tussen de seksen.

Vrouwen richten zich bij hun taakkeuze meer op het voorkomen van mislukking, terwijl mannen kiezen voor taken waarmee ze hun capaciteiten kunnen laten zien”.

 

Dat verschil kan volgens haar uiteindelijk zorgen voor grote verschillen in carrièrekansen tussen mannen en vrouwen.

“Door naar verhouding minder uitdagende taken uit te voeren, creëren vrouwen onbedoeld minder carrièrekansen voor zichzelf”.

 

Uitdaging leidt niet alleen tot de ontwikkeling van competenties, maar ook tot meer zelfvertrouwen en een grotere interesse in nieuwe uitdagingen.

Daardoor kan een sekseverschil aan het begin van de carrière, bijvoorbeeld door studiekeuze en eerste onderhandelingen met een werkgever, uiteindelijk leiden tot grote sekseverschillen in latere fasen van de carrière.

 

Wees je dus als vrouw bewust van je assets, want weten wat je waard bent op de arbeidsmarkt is van cruciaal belang voor een succesvolle loopbaan.

Durf uitdagende taken aan te gaan en laat je kwaliteiten zien.

Durf je onderzoek te doen naar wat jij waard bent op de arbeidsmarkt en onderhandel daarnaar.

 

 

Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. In hoeverre ervaar jij verschillen met betrekking tot carrièrekansen tussen mannen en vrouwen?

Ik lees je reactie graag.